Algemene voorwaarden

 

Onderstaande punten zijn van toepassing op de website www.figuratie.nu.

 

1

De gegevens die worden opgeslagen op figuartie.nu  (zoals: personalia, kandidaten aantallen, profielen)  worden opgeslagen in een database, in het kader van een koppeling tussen de producent en de kandidaat, met als einddoelen een samenwerking tussen producent en figurant. Deze gegevens worden door figuratie.nu enkel doorgegeven aan derden in het kader van een werkmogelijkheid. Het adres van de kandidaat zal nooit doorgespeeld worden aan derden (ook niet aan de producent), tenzij anders overeengekomen, deze gegevens vult u enkel in om uw geografische positie te bepalen en zo opdrachten bij u in de buurt te kunnen selecteren. De kandidaat en de producent beschikken over een inzage- en correctierecht van hun eigen profiel. Bovenstaande kan op elk ogenblik eenzijdig door figuratie.nu worden gewijzigd. In dat geval zullen kandidaat en producent via de website of e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

 

1.1

Als u zich inschrijft op figuratie.nu gaat u ermee akkoord dat u e-mails van figuratie.nu kunt ontvangen met betrekking tot de kandidatenwerving en de werking van de website. 

 

1.2

Uw login gegevens zijn strikt persoonlijk. Indien u niet meer ingeschreven bent op figuratie.nu, dient u het wachtwoord en de inlog gegevens te verwijderen van elke locatie waar het wachtwoord en inlog gegevens zouden kunnen voorkomen. Figuratie.nu kan geen garantie bieden dat uw wachtwoord en login gegevens niet misbruikt kunnen worden door derden. 

 

1.3

Figuratie.nu behoudt het recht om inschrijvingen te weigeren.

 

1.4

 Het is kandidaat en producent niet toegestaan om:
-     onwaarheden in het profiel te vermelden;
-     erotisch contact te zoeken of aan te bieden;
-     meerdere profielen per persoon in te vullen;
-     schade of hinder aan andere leden of de figuratie.nu toe te brengen;
-     racistische of aanstootgevende uitingen te doen;
-     informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar
      te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder
      uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon of productie;
-     inlog gegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk.
-     bedreigende taal te gebruiken naar kandidaat en producent of naar de figuratie.nu;
-     onrechtmatige, onfatsoenlijke teksten, beeld- en/of geluid materiaal te plaatsen;
-     teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

een valse identiteit aan te nemen c.q. zich voor te doen als een ander.

 

 Figuratie.nu is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van deelnemers tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de website.

 

Figuratie.nu is niet verantwoordelijk voor links die op de website geplaatst worden door producent en kandidaat.

 

1.5

De communicatie tussen kandidaat en producent  verloopt volledig via figuratie.nu. Het is niet toegestaan om in de berichten die verstuurd worden tussen kandidaat en producent contact gegevens te delen. Dit geldt niet voor de telefoonnummers van beide partijen, deze mogen wel gedeeld worden. Het is voor kandidaat en producent niet toegestaan om, op welke manier dan ook, buiten figuratie.nu om, contact te zoeken met elkaar omtrent de diensten die figuratie.nu aanbiedt (zoals acteren. figureren, presenteren, kandidaten etc). 

Het is de producent niet toegestaan om de gegevens van de kandidaten van figuratie.nu te gebruiken en/of op te slaan om zo, buiten figuratie.nu om, kandidaten te werven. 

 

Kandidaten is het niet toegestaan om de gegevens van de producenten te gebruiken en/of op te slaan om zo, buiten figuratie.nu om, zich aan te bieden als kandidaat bij de producent. 

 

Het is niet toegestaan om de gegevens van kandidaat en producent te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze zijn bestemd, waaronder het versturen van spam en kettingbrieven.

 

1.6

De inhoud van figuratie.nu wordt beschermt door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie

en gegevens eigendom zijn en blijven van figuratie.nu en desgevallend haar informatie verstrekker. U verbindt er zich toe om er geen wijzigingen in aan te brengen. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de site en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van figuratie.nu. Het is eveneens verboden om deze informatie (elektronisch) op te slaan of te verspreiden, of deze te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie afkomstig van de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser. 

 

1.7

De inhoud op figuratie.nu kan zonder waarschuwing worden gewijzigd. Figuratie.nu geeft geen enkele garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade, hieronder begrepen, financieel of commercieel verlies, verlies van gegevens, gederfde winst, misgelopen besparingen, vertraging van zijn activiteiten ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door figuratie.nu uitdrukkelijk afgewezen, en dit zelfs wanneer zij op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid

van het optreden van dergelijke schade. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

 

1.8

Op de site kunnen storingen of onderbrekingen voorkomen. Figuratie.nu en haar informatieleveranciers zijn niet aansprakelijk voor deze eventuele storingen, onderbrekingen of fouten. De eventuele storingen, onderbrekingen of fouten kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Figuratie.nu en haar informatie aanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid,

geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de door figuratie.nu gecreëerde internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd (is) of niet (meer) correct is.

 

1.9

Minderjarigen hebben toestemming van hun ouders/verzorgers nodig om zich schrijven op figuratie.nu, door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden bevestigt de minderjarige kandidaat en of producent toestemming te hebben van zijn/haar ouders/verzorgers. 

 

1.10

Indien de dienstverlening plaatsvindt tegen betaling van lidmaatschapsgeld (alleen voor producenten, de kandidaat hoeft nooit te betalen voor de diensten van figuratie.nu), is dit gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode of op een bedrag per handeling of een combinatie hiervan. Figuratie.nu geeft hierover heldere informatie op haar website vóór het aangaan van het lidmaatschap.

 

Als figuratie.nu een klacht ontvangt over een kandidaat of producent, onderzoekt hij deze klacht en neemt hij zonodig gepaste maatregelen. Figuratie.nu spant zich in om profielen van deelnemers die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere deelnemers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.

 

1.11
Figuratie.nu spant zich in om de dienstverlening aan deelnemers zonder storingen te laten verlopen. Figuratie.nu kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten. Als er onderhoud aan de website wordt verricht dan zal figuratie.nu dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

 

1.12
Als een kandidaat of producent handelt in strijd met boven gestelde artikelen kan figuratie.nu het lidmaatschap of het profiel van de kandidaat of producent opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. Figuratie.nu stelt de kandidaat of producent op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden.

 

 

 

2.1
De betaling van een zoekopdracht zal direct online geschieden middels iDeal en/of creditcard.

 

2.2
Het aangekochte zoekkrediet is gekoppeld aan 1 account en is niet overdraagbaar naar een ander account.

 

2.3
Het aangekochte zoekkrediet blijft inwisselbaar, er zal niet met na een bepaalde tijd ongeldig worden.

 

2.4
Figuratie.nu is niet verplicht het aangekochte zoekkrediet te retourneren na annulering van de zoekopdracht door de producent dan wel door annulering van Figuratie.nu. Ook wanneer is gebleken dat een figurant, acteur, model, etc heeft verzuimd deel te nemen aan een project van de producent is Figuratie.nu de producent niets verschuldigd.

 

2.5
Na faillissement van de producent is Figuratie.nu niet verplicht het aan gekochte zoekkrediet te retourneren.

 

3
De door figuratie.nu verstrekte gratis coupons zijn alleen te verzilveren door de door Figuratie.nu geselecteerde ontvanger.